top of page

כמו בכל עסק, למשפחה יש הוצאות והכנסות, הלוואות, התחייבויות, וכן השקעות וחסכונות. משפחה מצליחה, כמו עסק מצליח, אם היא מתנהלת תוך תכנון ובקרה. המפתח להצלחה הינו שיתוף פעולה, תקשורת בין השותפים, עזרה והבנה- ממש כמו בחברה או ארגון שתלוי בהתנהלות ובשיתוף הפעולה בין חבריו.
לניהול משק בית מוצלח צריך לבנות תשתיות פיננסיות נכונות ומתאימות. לשם כך עליך לענות על מספר שאלות חשובות, כגון:האם אתה מודע להוצאות של בני המשפחה? האם אפשר לייעל ולהקטין אותן? האם אתה מודע להכנסות של בני המשפחה? האם אתה מתכנן את ההוצאות/הלוואות/ההשקעות שלך? האם אתה עושה החלטות מהותיות במשפחה, כמו קניית נכס, קבלת משכנתה וקבלת הלuואות על בסיס ניתוח כדאיות כלכלית?

ניהול מקצועי של כלכלת המשפחה מאפשר לך שקט כלכלי, התנהלות תקינה וחסכונית, ייעול ההוצאות וההשקעות אל מול ההכנסות. בנוסף, יתרום למערכות היחסים בין בני המשפחה. 

שלבי האימון כוללים:
1. שיחת הכרות ואבחון ההתנהלות הכספית-פיננסית של כל אחד מבני המשפחה ביחד ולחוד.

2. בניית דו"חות כספיים המשקפים את ההתנהלות השוטפת של המשפחה, נכון להיום ולשלושת החודשים האחרונים:
· דו"ח הכנסות והוצאות.
· מאזן נכסים והתחייבויות לתאריך מסוים.
· תזרים מזומנים.

 

3. ניתוח הדו"חות הכספיים ובחינת הממצאים- מצבים קיימים או מצבים חסרים, צווארי בקבוק והשתקפויות כלכליות המגבילות את צמיחתה הכלכלית של המשפחה כמשק בית.

4. כיווני פעולה מרכזיים ובניית תכנית פעולה כלכלית למשפחה כיחידה ולבני המשפחה כפרטים.

אימון לכלכלת המשפחה

יעקב גיטלין מציע אימון-ייעוץ עסקי, אימון עסקי ליזמים, אימון לכלכלת המשפחה ואימון ממוקד.
bottom of page